NYTT: Aksjonsgruppe Mortensrud har utarbeidet 4 innbyggerforslag

1) Sikre forsvarlig viltkorridor og bevar mer nærskog på Felt 16 på Mortensrud

En forsvarlig viltkorridor må sikres og større arealer med nærskog må beholdes på Felt 16 på Mortensrud.
Boliger kan ikke bygges på bekostning av et eksisterende vilttråkk som går over Felt 16.
Viltkorridoren må legges slik at det sikres en forsvarlig bredde på 50 meter. Større arealer med nærskog må beholdes på Felt 16, som sikrer bevaring av biologisk mangfold med fortsatt viltarter på Mortensrud.
Ny planlegging for boligutbygging og veiløsning må gjennomføres i tett dialog og reell medvirkning med lokalbefolkningen, og ny offentlig høring må gjennomføres.
Det må også tas hensyn til balanse mellom antall og type av nye boliger og sosial infrastruktur på Mortensrud.
Behovet for kriminalitetsforebygging i utvikling av Felt 16, som hensyntar Oslo Politidistrikts vurdering til planene, skal ivareta et trygt og godt bo- og oppvekstmiljø i et levekårsutsatt område.

2) Kommunale tomter langs E6 på Mortensrud skal ikke omreguleres til boliger og selges til OBOS eller andre private utbyggere for boligutbygging.

De kommunale tomtene langs E6 på Mortensrud (gnr./bnr. 180/1 og gnr./bnr. 179/1) skal ikke omreguleres til boliger. 

Tomtene skal ikke selges til OBOS eller andre private innbyggere til boligutbygging. Eksisterende vilttråkk må sikres i en forsvarlig viltkorridor på minimum 50 meters bredde.

Det bør utredes framtidig bruk av resterende areal på de kommunale tomtene til offentlige formål, som idrettsanlegg for lokal idrett på Mortensrud og anlegg for annen sosial infrastruktur, eller egnede næringslivsformål. 

3) Felt 18 på Mortensrud skal ikke omreguleres til boliger.

Felt 18 på Mortensrud skal ikke omreguleres til boliger.
Mortensrud bør beholde større arealer med nærskog, hvor det går et vilttråkk fra Østmarka til fjorden.
Det kan utredes framtidig bruk av den kommunale tomten til egnede offentlige formål.
Mortensrud står foran mange år med stor utbygging som kan kreve areal til midlertidige anlegg i byggeperioden. Felt 18 bør brukes til behov for lokal sosial infrastruktur, som idrettsanlegg, væresteder for ungdom eller frivillighet. Hensynet til vilt og biologisk mangfold i området må ivaretas.
Felt 18 må reguleres slik at området ikke benytes til lagerbygganlegg eller bussparkering med inn- og utkjøring på området.

4) Utbyggingsfeltene på Mortensrud må ses i sammenheng og dekke områdets behov. Fortetting av boliger ved kollektivknutepunkt på Mortensrud kan ikke skje på bekostning av natur, behov for sosial infrastruktur og et godt bo- og oppvekstmiljø.

Alle utbyggingsfeltene på Mortensrud må gås gjennom på nytt for å ses i sammenheng.

Planprogram for Mortensrud må vurderes i sammenheng med nye faktorer som endring av levekårs- og kriminalitetsutfordringer, ny kunnskap om viltkartleggin og miljøhensyn.

Mortensrud har store levekårsutfordringer, og det må vises spesielle hensyn for å balansere mellom nye boliger og sosial infrastruktur. 

Tilstrekkelig sosial infrastruktur er en forutsetning for å sikre et godt oppvekstmiljø for barn og unge. 

Det planlegges for mange boliger på Mortensrud som ikke svarer på områdets behov og utfordringer. Planlagt sosial infrastruktur sikrer ikke lokale behov. 

Fortettingspolitikken ved kollektivknutepunkt kan ikke trumfe hensynet til bevaring av natur og biologisk mangfold. 

Mortensrud har skogsområder med vilttråkk mellom Østmarka og fjorden, som må bevares. 

Balanse mellom antall nye boliger og bevaring av nærskog er en forutsetning for å sikre et godt bomiljø for innbyggerne på Mortensrud. 

For å sikre en helhetlig og forsvarlig utbygging og utvikling av Mortensrudområdet, må utbyggingsplanene og rekkefølgen samkjøres i plan- og høringsprosesser og politisk behandling. 

Det forventes at ansvarlige politikere, utbyggere og kommunale etater i større grad lytter til tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen og vurderinger gitt fra Oslo Politidistrikt.