Høringssvar til Mortensrudprosjektet fra Aksjonsgruppe Mortensrud

Mortensrudprosjektet svarer ikke på områdets
utfordringer og behov, derfor ønsker vi endringer:

  • Ny plassering og løsning for sykehjem og omsorg+
  • Mulighet for økte arealer til idrett, kultur, ungdom og frivillighet på Felt 10 etter flytting av sykehjem og omsorg+
  • Økt bane- og hallkapasitet med en forbedring av
    klubbfasiliteter og sikre økt areal for BUA
  • Sikre skjerming av utearealene til ny Mortensrud skole

Vi krever tydelig prioritering av barn og ungdom

Oppbygging av dokumentet

Kap. 3 oppsummerer endringsforslagene.
Kap. 4 har en analyse av tidlig arealdisponering og prioriteringer på Mortensrudprosjektet.
Kap. 5 har en begrunnelse for flytting av omsorgsinstitusjonene.
Kap. 6 redegjør for ulike syn på demensomsorg og prosjektets inspirasjon fra Aarhus.
Kap. 7 omtaler en kartleggingsrapport om ungdomsmiljøet på Mortensrud.
Kap. 8 viser mulighetsskisser og konsekvenser for endringsforslag på Felt 10.
Kap. 9 omhandler Mortensrud skole og Kulturstasjon, spesielt behov for skjerming av utearealer.
Kap. 10 viser mulighetsskisser som gir økt bane- og hallkapasitet, forbedring av klubbfasiliteter og sikring av økte arealer for BUA
Kap. 11 omhandler midlertidige anlegg og anleggsperioden
Kap. 12 Mulig kompensering for manglende banekapasitet på idrettsfeltet
Kap. 15 Vedlegg 1 Plantegninger for Generasjonstunet
Kap. 16 Vedlegg 2 Muligheter og begrensninger på Mortensruds tomter for evt. ny plassering av omsorgsinstitusjoner
Kap. 17 Vedlegg 3 Plantegninger for Mortensrud skole og Kulturstasjon
Kap. 18 Vedlegg 4 Synliggjøring av konsekvens av arealdisponeringen. NB! Dette er ikke endringsforslag.
Kap. 19 Vedlegg 5 Tidligere mulighetsskisser for å oppnå økt banekapasitet